bip.gov.plSmodBIP
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenia o naborze

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Złotowie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Złotowie poszukuje kandydatów na stanowisko:
główny księgowy
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Złotowie

Wymiar etatu: 1/4
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Złotowie
ul. Za Dworcem 3a
77-400 Złotów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• prowadzenie pełnej księgowości w systemie finansowo-księgowym,
• prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zadaniami oraz prowadzenie gospodarki finansowej Inspektoratu zgodnie z obowiązującymi zasadami
• opracowywanie projektu i realizacja budżetu Inspektoratu
• sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości z zakresu finansów i budżetu jednostki.
• współdziałanie z bankiem w zakresie obsługi i prowadzenia rachunku bankowego Inspektoratu
• terminowe rozliczanie zobowiązań pieniężnych,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

• wykształcenie: średnie ekonomiczne
• doświadczenie: 6 lata doświadczenia zawodowego w księgowości jednostek sektora finansów publicznych
pozostałe wymagania niezbędne:
• wiedza z zakresu księgowości, rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej
• znajomość ustawy o rachunkowości
• znajomość ustawy o finansach publicznych i zamówieniach publicznych z aktami wykonawczymi
• znajomość programu PŁATNIK
• doświadczenie w przygotowywaniu budżetu i sporządzaniu sprawozdań budżetowych
• umiejętność obsługi komputera
• nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
• posiadania obywatelstwa polskiego
• korzystanie z pełni praw publicznych
wymagania dodatkowe
• umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków
• rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość
• dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys/CV i list motywacyjny
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
• kserokopie świadectw pracy
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe :
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin składania dokumentów:
21-11-2018
(decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu)
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Złotowie
ul.Za Dworcem 3a
77-400 Złotów
Dane osobowe – klauzula informacyjna
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
• Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów, tel. 67 2635384, e-mail: sekretariat@pinb-zlotow.pl
• Kontakt do inspektora ochrony danych: biuro@globallink.pl
• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
• Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, komisja rekrutacyjna
• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej ( z uwzględnieniem trzech miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponowienie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
• Uprawnienia:
o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przeniesienia danych, żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych podany powyżej
o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
• Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22¹ Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane
Inne informacje:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Aplikacje kandydatów niewyłonionych w procesie rekrutacji zostaną udostępnione do odbioru w siedzibie Inspektoratu przez okres 5 dni roboczych od daty ukazania się informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko, po czym dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Przewidywany termin zatrudnienia: 01.12.2018r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (67) 263 53 84Opublikował: Joanna Warpińska
Publikacja dnia: 08.11.2018
Podpisał: Joanna Warpińska
Dokument z dnia: 08.11.2018
Dokument oglądany razy: 5 450