bip.gov.plSmodBIP
A A A K
SmodBIP

Rozpoczęcie budowy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Złotowie informuje o obowiązku zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób albo na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni (§ 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).
Wzór formularza dostępny jest w siedzibie i na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu www.poznan.pip.gov.pl lub na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy www.pip.gov.pl

Druk zawiadomienia o rozpoczęciu budowy
Druk oświadczenia kierownika budowy (robót) / inspektora nadzoru inwestorskiego

POUCZENIE !!!

DRUKI MAJĄ JEDYNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I POMOCNICZY, NATOMIAST NIE MAJĄ CHARAKTERU DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCYCHOpublikował: Joanna Warpińska
Publikacja dnia: 25.01.2019
Podpisał: Magdalena Kamieńska
Dokument z dnia: 27.07.2015
Dokument oglądany razy: 7 733